Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN LUX FLOORING  

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

LUX FLOORING  : opdrachtnemer.

Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en LUX FLOORING  overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door LUX FLOORING  geleverde materialen;

Meerwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven de overeengekomen prijs;

 

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en LUX FLOORING

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van LUX FLOORING  en zijn directie.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LUX FLOORING  en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien LUX FLOORING  niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LUX FLOORING  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

ARTIKEL 3 - SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

1. LUX FLOORING  draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd d.m.v. een opdrachtformulier en/of offerte. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met: - de prijs van het werk; - de betalingswijze.

2. De opdrachtgever en LUX FLOORING  maken de prijsafspraak op basis van prijsvormingsmethoden: - vaste prijs, m2 prijs of dagtarief. Eventuele in het kader van de opdracht/ offerte te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend en administratiekosten zijn exclusief tenzij anders aangegeven.

3. Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief btw vermeld worden. 

4. LUX FLOORING  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht LUX FLOORING  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Indien LUX FLOORING  met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is LUX FLOORING  niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst / opdracht om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst / opdracht redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

7. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst / opdracht meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten/ aangaan van de overeenkomst / opdracht, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst / opdracht door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij LUX FLOORING

- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst / opdracht op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op LUX FLOORING  rustende verplichting ingevolge de wet;

- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst / opdracht zal plaatsvinden;

- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

8. LUX FLOORING draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

9. Het is LUX FLOORING te allen tijde toegestaan om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal LUX FLOORING  de nieuwe algemene voorwaarden publiceren op de website. De opdrachtgever krijgt meerdere keren tijdens de uitvoering van de opdracht de algemene voorwaarden toegestuurd, de laatste versie van de algemene voorwaarden die de opdrachtgever ontvangt zal van toepassing zijn op de gehele opdracht.

 

 

ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN LUX FLOORING

1. LUX FLOORING  zal de overeenkomst/ opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. LUX FLOORING  is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig, verricht deze naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal LUX FLOORING, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen en instructies van de opdrachtgever omtrent het resultaat van de opdracht.

3. LUX FLOORING  neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

4. LUX FLOORING  is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het LUX FLOORING  deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen; - onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; - kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan het LUX FLOORING  openbaren en het LUX FLOORING  te zake deskundig moet worden geacht.

5. LUX FLOORING  heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten

6. Indien de overeenkomst / opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan LUX FLOORING  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar LUX FLOORING  zijn werkzaamheden komt verrichten op de volgende manier wordt aangeleverd: - bezemschoon; - leeg, er zullen geen spullen meer aanwezig zijn op de vloer; - er is verlichting van bovenaf aanwezig; - eventuele stookprotocollen zijn opgevolgd; - een minimale omgevingstemperatuur van 17 graden Celsius; - het zorgen voor stroom/ stroomcontactpunten; - het opruimen en afvoeren van het afval, uitgezonderd chemisch afval.

3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat aangeleverde materialen op de juiste wijzen worden opgeslagen t.b.v. acclimatisatie alvorens deze verwerkt kunnen worden.  

4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat LUX FLOORING  zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

5. Indien LUX FLOORING  constateert dat de ondergrond te vochtig is, deze wordt bij aanvang van de opdracht altijd nagemeten, zullen de werkzaamheden worden opgeschort totdat de ondergrond in de veilige zone zit qua vochtpercentage.

6. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden, dit zal geschieden op basis van uurtarief (€ 40,- excl. btw per uur, met een minimum van 1 uur).

7. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:  - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; - kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; - onjuist gebruik van de (on)roerende zaken na oplevering. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het LUX FLOORING  op grond van artikel 4 lid 4.

 

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

1.  Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij LUX FLOORING  ervoor zorgdraagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

2. LUX FLOORING  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst / opdracht te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst / opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst /opdracht LUX FLOORING  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst/ opdracht verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst / opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van LUX FLOORING  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst / opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

3. Voorts is LUX FLOORING  bevoegd de overeenkomst /opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst / opdracht onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst / opdracht in redelijkheid niet van LUX FLOORING  kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst / opdracht wordt ontbonden/geannuleerd zijn de vorderingen van LUX FLOORING  op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LUX FLOORING  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst/ opdracht.

5. Indien LUX FLOORING  tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is LUX FLOORING  gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst/ opdracht voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is LUX FLOORING  gerechtigd de overeenkomst/ opdracht terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8. Indien de overeenkomst / opdracht tussentijds wordt opgezegd door HO1984 PROJECTEN BV, zal LUX FLOORING  in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LUX FLOORING  extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij LUX FLOORING  anders aangeeft.

9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het LUX FLOORING  vrij om de overeenkomst/ opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst/ opdracht te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van LUX FLOORING  op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst/ opdracht gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 7 - ONVOORZIENE COMPLICATIES

1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet LUX FLOORING  hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

2.Indien LUX FLOORING  de opdrachtgever niet kan bereiken, dient LUX FLOORING  het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

3. Eventuele extra kosten, die LUX FLOORING  moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan LUX FLOORING  is toe te rekenen.

4. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert zullen de eventuele gemaakte kosten in rekening gebracht worden, deze zullen verrekend worden met de reeds gedane aanbetaling.

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LUX FLOORING  een verzoek tot wijziging van de overeenkomst / opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens LUX FLOORING  gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van LUX FLOORING  daardoor direct of indirect ontstaan.

 

ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid

1. LUX FLOORING  is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade – al dan niet geleden door opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de opdracht. De in dit lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van LUX FLOORING.

2. Niet tegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van LUX FLOORING  beperkt tot het bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht (exclusief omzetbelasting). In elk geval is iedere aansprakelijkheid van LUX FLOORING  beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van LUX FLOORING  in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Opdrachtgever zal LUX FLOORING  vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan LUX FLOORING  op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

3. LUX FLOORING  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LUX FLOORING  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LUX FLOORING  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LUX FLOORING  of van derden daaronder begrepen. LUX FLOORING  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst / opdracht verhindert, intreedt nadat LUX FLOORING  zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. LUX FLOORING  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst / opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst/ opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6. Voor zoveel LUX FLOORING  ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst / opdracht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LUX FLOORING  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst / opdracht.

 

ARTIKEL 9 - OPLEVERING

1. LUX FLOORING  geeft altijd een indicatie van de te werken dagen/weken. LUX FLOORING  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitloop van de werkzaamheden en de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten voor de opdrachtgever.

2. Eventuele gebreken dienen 8 dagen na ontvangst/plaatsing van de goederen aan LUX FLOORING  schriftelijk ter kennis worden gesteld, zulks op staffel van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.

3. Indien de bezwaren van de opdrachtgever door LUX FLOORING  gegrond worden bevonden, heeft LUX FLOORING  het recht om alsnog producten van dezelfde soort te her leveren/herplaatsen dan wel naar haar keuze een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 10 - AANBETALING

LUX FLOORING  vraagt een aanbetaling van 50% doormiddel van bankoverschrijving op ons rekeningnummer, deze dient minimaal 7 dagen voor aanvang werkzaamheden bij LUX FLOORING  op de rekening te staan.

 

ARTIKEL 11 - EINDAFREKENING

1. LUX FLOORING  zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.

2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

3. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

4. Alle betalingen dienen binnen30 dagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

5. LUX FLOORING  is gerechtigd de overeenkomst / opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde.

 

ARTIKEL 12 - NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING

1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt LUX FLOORING  na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 en artikel 11 lid 4) een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen 3 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2. Over betalingen die niet tijdig zijn verricht, kan LUX FLOORING  rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 4) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3. LUX FLOORING  is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LUX FLOORING  verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien LUX FLOORING  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst/ opdracht LUX FLOORING  blijft het geleverde eigendom van LUX FLOORING  totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met LUX FLOORING  gesloten /overeen gekomen overeenkomst(en) / opdracht deugdelijk is nagekomen.

2. Het door LUX FLOORING  geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LUX FLOORING  veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om LUX FLOORING  daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan LUX FLOORING  ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is LUX FLOORING  gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens LUX FLOORING  bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval LUX FLOORING  zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan LUX FLOORING  en door LUX FLOORING  aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LUX FLOORING  zich bevinden en deze terug te nemen.

 

ARTIKEL 14 - GARANTIE

1. LUX FLOORING  garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat LUX FLOORING  ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.

2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.

3. Garantie doormiddel van krimp en rekscheuren in vloeren met vloerverwarming door ondeugdelijk aanhouden stookprotocol vallen buiten de garantie

4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij LUX FLOORING  opdracht gegeven heeft.

5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van LUX FLOORING  daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

7. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LUX FLOORING  en de door LUX FLOORING  bij de uitvoering van een overeenkomst /opdracht betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 15 – Overige

1. Een betonlook gietvloer en/ of een betonciré wand en/ of -vloer zijn producten die met de hand gemaakt worden, LUX FLOORING  is nimmer aansprakelijk voor de tekening die in de vloer en of wand naar voren komt.

2. LUX FLOORING  voorziet alle giet- en betondesign vloeren van het bedrijfslogo, dit logo bevindt zich onder de laklaag. In overleg met de opdrachtgever zal de plaats van het logo bepaald worden.

3. Let op bij hoge temperaturen (vanaf 27 graden Celsius) en/ of indien de zon direct op het aan te brengen oppervlakte schijnt zal LUX FLOORING  de gietvloer niet aanbrengen, dit om een verkeerd chemische proces  uit te sluiten en problemen met de vloer te voorkomen.

4. LUX FLOORING  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor krassen op de door LUX FLOORING  aangebrachte vloer(en) die voortkomen uit niet aangebrachte en/of niet de juiste beschermingsdoppen voor de meubels. Voor de juiste beschermdoppen zie www.scratchnomore.nl.

5. Indien LUX FLOORING  vloerverwarming aanlegt en of vervangt zullen de oude leidingen niet worden verwijderd. Tevens is het niet de verantwoording van LUX FLOORING  om de eventuele oude radiatoren te verwijderen. Wel worden de oude radiatoren en/ of oude leidingen afgekoppeld.

6. Het stookprotocol dient bij vloerverwarming ten alle tijden opgevolgd te worden. Indien het stookprotocol niet of niet juist opgevolgd is, is LUX FLOORING  gerechtigd om de werkzaamheden uit te stellen, de eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor de opdrachtgever zijn niet opeisbaar bij LUX FLOORING.

© Copyright.

All Rights Reserved.

Social media

Instagram

Linkedin

GoogleVAN 18-12-2019 T/M 06-01-2020 IS ONZE SHOWROOM GESLOTEN!

Contact


Tel: +31 854 009 972

Info@luxflooring.nl


Showroom

Da Vincilaan 37

6716 WC EDE


Woensdag 10:00 - 17:00

Vrijdag 10:00 - 17:00

Zaterdag 10;00 - 15:00


Overige dagen op afspraak